Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

62.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Terry Evans.

 

63.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 112 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2017 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2017 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2017 fel cofnod cywir.

 

64.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cydraddoldeb 2016-17 pdf icon PDF 587 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo cynnydd o roi Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-      20 y Cyngor ar waith, sy’n cael ei ddisgrifio yng Nghynllun   Cydraddoldeb Strategol 2012 - 16 yr Adroddiad Blynyddol 2016-17         (Atodiad 1 i adroddiad HF/105/17).

 

 (ii)       Y dylid cyflwyno adroddiad diweddariad pellach ar roi’r Cynllun            Cydraddoldeb Strategol ar waith ger bron y Bwrdd Gweithredol yn           2018.

 

Rheswm dros y penderfyniadau:

 

Sicrhau bod y Cyngor yn parhau i fodloni ei ddyletswyddau statudol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a rheoliadau sy’n gysylltiedig â hynny.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi adroddiad (HF/105/17) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ynglŷn â’r cynnydd o ran gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor ar gyfer 2016-17.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.  Gofynnwyd am eglurhad ynghylch y ffigyrau a oedd wedi eu hamlygu yn yr adroddiad ynglŷn â nifer y cleientiaid sy’n cael mynediad i brosiectau Teuluoedd yn Gyntaf. Dywedodd Swyddogion fod rhai cleientiaid efallai wedi mynychu mwy nag un sesiwn a fyddai’n egluro’r ffigyrau camarweiniol, ond byddai Aelodau’n cael eu cynghori’n unol â hynny.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo cynnydd gweithredu Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor ar gyfer 2016-20, a ddisgrifir yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2012 – 16 Adroddiad Blynyddol 2016-17 (Atodiad 1 i Adroddiad HF/105/17) .

 

 (ii)       Bod adroddiad diweddaru pellach ar weithredu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol yn 2018.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn parhau i gyflawni ei ddyletswyddau statudol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r rheoliadau cysylltiedig.

 

65.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Hugh Jones, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 6 a 7 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd Hugh Jones yn y Gadair)

 

66.

Polisi Iechyd a Diogelwch pdf icon PDF 13 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch diwygiedig.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Bodloni gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/106/17) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch diwygiedig. 

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol ac amlygodd y prif bwyntiau ynddo.  Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny, a chodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Ceisiwyd eglurhad mewn perthynas â'r diffiniad o “ddiwylliant teg”. 

·         Gofynnwyd am ragor o wybodaeth ynghylch sut y gallai aelodau etholedig herio’r prosesau iechyd a diogelwch.

·         Y pwysigrwydd o sicrhau bod gan yr holl Aelodau a’r Swyddogion gyfrifoldeb o ran iechyd a diogelwch a bod unrhyw bryder yn cael ei ddwyn at sylw’r Pennaeth Adran perthnasol.

·         Ceisiwyd eglurhad mewn perthynas â’r rhesymau dros ddiwygio datganiad ysgrifenedig o bolisi cyffredinol yn ymwneud ag iechyd a diogelwch yn y gwaith i weithwyr y Cyngor, ac os yw ffyrdd gwahanol o weithio, newidiadau o ran cyfarpar ac ati yn gyfystyr â diwygiad o’r fath.

·         Awgrymwyd y dylid cynnwys hyrwyddo cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch Undeb Llafur a threfniadol yn y polisi i dynnu sylw at eu pwysigrwydd, yn enwedig mewn perthynas â’u rôl o ran archwiliadau diogelwch. Mewn ymateb, dywedodd y Swyddogion bod Penaethiaid Adrannau wedi cynnwys iechyd a diogelwch ar raglenni eu timau rheoli a bod y Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol wedi bod yn monitro’r cynnydd yn erbyn y cynllun iechyd a diogelwch.

·         Cadarnhawyd, ar hyn o bryd, nad oedd unrhyw fater wedi’i godi gan y Penaethiaid Adran a fyddai’n rhaid mynd i’r afael ag ef â phwysau yn nhermau eu cyllidebau.

·         Roedd angen cydnabod bod ymrwymiad Rheolwyr, Cyflogwyr, Budd-ddeiliaid ac ati yn angenrheidiol er mwyn gweithredu’r Strategaeth yn effeithiol.

·         Y pwysigrwydd o sicrhau bod yr holl faterion iechyd a diogelwch, gan gynnwys damweiniau mawr  a damweiniau o drwch blewyn yn cael eu hamlygu a’u cofnodi. 

·         Awgrymwyd y gallai sioeau teithiol y Prif Weithredwr fod yn ffordd o roi gwybod i staff sut i adrodd ar unrhyw fater iechyd a diogelwch.

·         Ceisiwyd eglurhad ar arferion adolygu iechyd a diogelwch contractwyr y Cyngor, a holwyd a oedd gweithdrefnau ar waith a oedd yn penderfynu a fyddai contractwr y derbyn gwaith yn y dyfodol ai peidio os oedd pryderon wedi’u codi o ran ei waith. Ymatebodd yr Aelod Arweiniol i’r sylwadau a dywedodd bod aelod o staff yn ymweld â’r contractwyr yn ddyddiol a byddai unrhyw fater yn cael ei gofnodi ar gronfa ddata contractwyr y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Polisi Iechyd a Diogelwch Diwygiedig.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

I fodloni gofynion y ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch.

 

67.

Rhaglen Waith Gynlluniedig pdf icon PDF 74 KB

To consider the report of the Lead Member for Organisation – Finance, Performance, Health and Safety and Governance

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo’r Flaenraglen Waith.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo’r rhestr bresennol o eitemau sy’n cael eu cynnwys yn y Flaenraglen Waith

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/69/17) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Waith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod Rhagfyr 2017 – Mawrth 2018.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

 (Y Cynghorydd Mark Pritchard yn y Gadair)

 

68.

Pennu Terfynau Cyflymder Lleol pdf icon PDF 208 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r polisi diwygiedig ar gyfer gosod cyfyngiadau cyflymder, wedi'i atodi fel Atodiad A i adroddiad HEP/86/17.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Mae gofyn am bolisi cyfyngiad cyflymder lleol i sicrhau bod dull tryloyw a chyson yn cael ei ddefnyddio i ystyried a rhoi cyfyngiadau cyflymder ar waith fel rhan o ddyletswyddau statudol diogelwch ar y ffyrdd a rheoli rhwydwaith.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/86/17) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo polisi diwygiedig ar gyfer pennu terfynau cyflymder lleol.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan yr Aelod Arweiniol a thynnodd sylw at y prif bwyntiau ynddo.  Llongyfarchwyd yr Aelod Arweiniol ac Adran yr Amgylchedd ar eu llwyddiannau hyd yma a chyfeiriwyd at Gynghorwyr blaenorol a oedd hefyd yn ystyried hyn yn flaenoriaeth nifer o flynyddoedd yn ôl.

 

Cynghorwyd yr Aelodau i gysylltu â Swyddogion Diogelwch Ar Y Ffyrdd o fewn Adran yr Amgylchedd os oedd unrhyw fater yn eu pryderu yn eu hardal ond nodwyd hefyd mai’r Heddlu oedd yn gyfrifol am orfodi.  Cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at waith Heddlu Gogledd Cymru â chymunedau lleol a oedd yn ymwneud ag hyrwyddo ymwybyddiaeth cyflymder, ac mewn rhai ardaloedd, gosodwyd arwyddion rhyngweithiol i annog cerbydau i arafu.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r polisi diwygiedig ar gyfer pennu terfynau cyflymder lleol, sydd ynghlwm yn Atodiad A yr adroddiad HEP/86/17.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Mae polisi terfyn cyflymder lleol yn ofynnol er mwyn sicrhau dull tryloyw a chyson wrth ystyried a gweithredu terfynau cyflymder fel rhan o ddyletswyddau statudol ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd a rheoli rhwydwaith.

 

69.

Creu Fforwm Mynediad Lleol ar y Cyd rhwng Sir y Fflint a Wrecsam pdf icon PDF 123 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Cymeradwyo sefydlu Fforwm Mynediad Lleol ar y cyd rhwng Wrecsam a Sir y Fflint a bod Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio mewn ymgynghoriad a’r Pennaeth Corfforaethol Gwasanaethau i Gwsmeriaid i gytuno ar delerau’r uno o fewn y fframwaith rheoleiddio.

 

 (ii)      Bod y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio yn cael ei gymeradwyo i enwebu swyddog i fod ar Fforwm Mynediad Lleol Wrecsam/Sir y Fflint fel cynrychiolydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.   

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Byddai sefydlu Fforwm Mynediad Lleol ar y cyd yn darparu agwedd fwy strategol, traws sirol i wella mynediad at dir cyhoeddus. Mi fyddai’n cefnogi ac alino ei hun yn well i waith y tîm rheoli a phwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sy’n gweithio ar draws Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.  Byddai’n dilyn y patrwm a osodwyd gan Fforwm Mynediad Lleol ar y cyd rhwng Conwy a Chyngor Sir Ddinbych a sefydlwyd yn ddiweddar. 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/85/17) yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer creu Fforwm Mynediad Lleol Ar y Cyd rhwng Cyngor Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Ystyriwyd yr adroddiad gan yr Aelodau ac amlygwyd y pwysigrwydd o sicrhau bod y Cyngor yn parhau i weithio’n rhagweithiol gyda Chyngor Sir Ddinbych er nad oedd yn rhan o’r bartneriaeth hon.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)       Sefydlu Fforwm Mynediad Lleol ar y cyd rhwng Sir y Fflint a Wrecsam ac awdurdodi Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio mewn ymgynghoriad â Phennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, i gytuno ar y termau uno o fewn y fframwaith rheoleiddio.

 

 (ii)      Awdurdodi Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio i enwebu swyddog i eistedd ar y Fforwm Mynediad Lleol ar y cyd rhwng Wrecsam a Sir y Fflint fel cynrychiolydd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.   

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Byddai sefydlu Fforwm Mynediad Lleol ar y Cyd yn darparu dull mwy strategol, traws-sirol o wella mynediad i dir cyhoeddus.  Byddai hefyd yn cefnogi gwaith tîm rheoli a phwyllgor yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sy’n cwmpasu rhannau o Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych.  Byddai hefyd yn dilyn y patrwm sydd eisoes wedi’i osod gan Fforwm Mynediad Lleol Conwy a Sir Ddinbych a gafodd ei sefydlu’n ddiweddar.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.