Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Terry Evans a Hugh Jones.

 

 

16.

Is-Gadeirydd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn absenoldeb y Cynghorydd Hugh Jones, penodwyd y Cynghorydd David A Bithell yn Is-gadeirydd ar gyfer y cyfarfod heddiw.

 

17.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelodau canlynol rybudd o’u bwriad i ddatgan cysylltiad personol mewn perthynas â’r eitemau a nodir isod:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – y Cynghorydd Dana Davies

Eitem 15 ar y Rhaglen - Y Cynghorydd Joan Lowe

 

18.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 93 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2017 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2017 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD y dylid cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2017 fel cofnod cywir.

 

19.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd David A Bithell, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi'r Cadeirydd i gyflwyno Eitemau 5 i 8 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

(Y Cynghorydd David A Bithell yn Cadeirio)

 

 

20.

Rhaglen Gyfalaf 2016/17-2020/21 pdf icon PDF 149 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi'r alldro cyfalaf ar gyfer 2015/16.

 

(ii)        Y dylid clustnodi £75k o’r Gronfa Gyfalaf ar gyfer prynu goleuadau Nadolig yn 2017/18,  a £270k ar gyfer gwelliannau yng nghanol y dref, gan gynnwys gwella systemau camerâu TCC.

 

(iii)       Cymeradwyo dyraniad o £145k ar gyfer y seilwaith TGCh, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 2.4 o adroddiad HF/57/17.

 

(iv)       Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2017/18 hyd  2020/21, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adrodd HF/57/17, gan gynnwys newidiadau i gynlluniau cyfalaf Priffyrdd fel y'u hamlinellir ym mharagraff 4.18.

 

(v)        Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i rhoi gerbron y Bwrdd Gweithredol yn Hydref 2017.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Chwefror, yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y Rhaglen Gyfalaf.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio â Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.   

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (HF/57/17) i roi gwybod i'r Aelodau am alldro Rhaglen Gyfalaf 2016/17 ac adolygu Rhaglen Gyfalaf 2017/18 - 2020/21.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad ac wrth wneud hynny, codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cadarnhad bod nifer o denantiaid wedi gwrthod ceginau/ystafelloedd ymolchi newydd yn wreiddiol, ond rhoddodd yr Aelod Arweiniol wybod ei fod yn flaenoriaeth i gwblhau’r rhaglen.  Mae cynllun gweithredu ar y gweill i dargedu’r gwrthod.

·         Ceisiwyd esboniad ynglŷn â gwelliannau i ganol y dref – cadarnhawyd y bydd rhai o'r goleuadau Nadolig yng nghanol y dref yn cael eu hamnewid eleni, a bydd camerâu TCC yn cael eu gosod.  Bydd adroddiad ynglŷn â sut y bydd gweddill yr arian yn cael ei wario yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, ond atgoffwyd yr Aelodau mai cam cyntaf y rhaglen oedd hwn, a fydd yn cael ei adolygu yn flynyddol.

·         Bydd cadarnhad o’r gwir gostau ar gyfer gwelliannau TGCh ar gael yn ddiweddarach eleni.

·         Rhoddwyd diweddariad ar y gwaith ail-doi yn Nhŵr Rhydfudr.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Nodi'r alldro cyfalaf ar gyfer 2015/16.

 

(ii)        Y dylid clustnodi £75k o’r Gronfa Gyfalaf ar gyfer prynu goleuadau Nadolig yn 2017/18,  a £270k ar gyfer gwelliannau yng nghanol y dref, gan gynnwys gwella systemau camerâu TCC.

 

(iii)       Cymeradwyo dyraniad o £145k ar gyfer y seilwaith TGCh, fel yr amlinellwyd ym mharagraff 2.4 o adroddiad HF/57/17.

 

(iv)       Cymeradwyo’r rhaglen dreigl ar gyfer 2017/18 hyd 2020/21, fel y manylir yn atodiadau 2 a 3 i adroddiad HF/57/17, gan gynnwys newidiadau i gynlluniau cyfalaf Priffyrdd fel y'u hamlinellir ym mharagraff 4.18.

 

(v)        Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i rhoi gerbron y Bwrdd Gweithredol yn Hydref 2017.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)            Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Chwefror, yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Pennaeth Cyllid fonitro ac adrodd i Aelodau ar y Rhaglen Gyfalaf.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio â Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.   

 

(Yn unol â Chod y Cyngor ar Ymddygiad Aelodau, datganodd y Cynghorydd Dana Davies gysylltiad personol a rhagfarnllyd yn y mater hwn yn rhinwedd ei bod yn Lywodraethwr, ond honnodd ei bod wedi’i heithrio fel y nodwyd ym mharagraff 12(2)(a) o God Ymddygiad yr Aelodau ac arhosodd yn yr ystafell i ystyried yr eitem hon, gan gymryd rhan yn y drafodaeth arni).

 

21.

Alldro Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol 2016/17 pdf icon PDF 152 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol 2016/17.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/58/17) i gyflwyno adroddiad Alldro Rheoli'r Drysorlys a'r adroddiad Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2017.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo adroddiad Alldro Rheoli’r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus gwirioneddol 2016/17.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio â Chod Materion Ariannol a Chod Ymarfer Rheoli Trysorlysoedd CIPFA.

 

22.

Gwaredu tir ger 7 Ffordd Windsor, Rhos pdf icon PDF 84 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Awdurdodi’r Pennaeth Tai a’r Economi i drafod a dod i gasgliad ynglŷn â’r telerau ac amodau gan gynnwys penderfynu ar ffiniau ar gyfer gwaredu tir yn Ffordd Windsor, Rhos (fel sydd wedi’i farcio â llinellau yn Atodiad 2 i adroddiad HHE/35/17).

 

(ii)        Bod y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn cael ei awdurdodi i gyhoeddi hysbysiad o fwriad y Cyngor i gael gwared ar y tir yn Ffordd Windsor (fel sydd wedi’i farcio â llinellau croes yn Atodiad 2) sydd yn lle agored cyhoeddus anffurfiol yn unol ag Adran 123 (2A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

(iii)       Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid i adrodd i'r Bwrdd Gweithredol ar unrhyw wrthwynebiad a gafwyd i warediad arfaethedig y tir sy'n fan agored cyhoeddus anffurfiol, ond os nad oes gwrthwynebiadau, y dylid gwaredu’r tir fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i waredu’r tir yn Ffordd Windsor, Rhos,  gan arwain at arbedion ariannol i’r Cyngor a dileu unrhyw ofyniad i’w gynnal a’i gadw yn y dyfodol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu, adroddiad (HHE/35/17) i ofyn am gymeradwyaeth yr Aelodau i werthu’r tir sy’n ffurfio rhan o fan agored cyhoeddus anffurfiol yn Ffordd Windsor, Rhos, Wrecsam. 

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Awdurdodi’r Pennaeth Tai a’r Economi i drafod a dod i gasgliad ynglŷn â’r telerau ac amodau gan gynnwys penderfynu ar ffiniau ar gyfer gwaredu tir yn Ffordd Windsor, Rhos (fel sydd wedi’i farcio â llinellau yn Atodiad 2 i adroddiad HHE/35/17).

 

(ii)        Bod y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn cael ei awdurdodi i gyhoeddi hysbysiad o fwriad y Cyngor i gael gwared ar y tir yn Ffordd Windsor (fel sydd wedi’i farcio â llinellau croes yn Atodiad 2) sydd yn lle agored cyhoeddus anffurfiol yn unol ag Adran 123 (2A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

(iii)       Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid i adrodd i'r Bwrdd Gweithredol ar unrhyw wrthwynebiad a gafwyd i warediad arfaethedig y tir sy'n fan agored cyhoeddus anffurfiol, ond os nad oes gwrthwynebiadau, y dylid gwaredu’r tir fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i waredu’r tir yn Ffordd Windsor, Rhos, gan arwain at arbedion ariannol i’r Cyngor a dileu unrhyw ofyniad i’w gynnal a’i gadw yn y dyfodol.

 

23.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 29 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/46/17) yn gofyn i aelodau gymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer y cyfnod Awst 2017 i Tachwedd 2017.

 

Atgoffodd yr Aelod Arweiniol yr Aelodau o bwysigrwydd sicrhau bod eitemau'n cael eu hychwanegu at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol cyn gynted â phosibl.

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cymeradwyo'r rhestr gyfredol o eitemau a gynhwysir yn y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol.

 

(Y Cynghorydd Mark Pritchard yn Cadeirio)

 

24.

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016/17 pdf icon PDF 96 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Aelod Arweiniol dros PoblGwasanaethau Plant

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2016/17 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2017/18 ar gyfer eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2017

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Bwriad Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr yw rhoi darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.  Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Aelod Arweiniol dros Bobl - Gwasanaethau Plant, adroddiad (CLF/10/17) i roi fersiwn drafft Adroddiad Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2016/17 i'r Aelodau, gan gynnwys y blaenoriaethau gwella ar gyfer 2017/18.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cydnabod bod y cynnydd cenedlaethol mewn demograffeg a phobl sy’n cael diagnosis o dementia yn cynyddu’r galw am wasanaethau.

·         Croesawu’r newyddion bod y nifer o leoliadau mewn cartrefi gofal preswyl wedi lleihau oherwydd bod nifer uwch o bobl yn cael gwasanaethau yn eu cartrefi eu hunain.

·         Angen eglurhad mewn perthynas â chanolfannau diogelu amlasiantaeth.  Rhoddodd yr Aelod Arweiniol wybod y bydd y mater hwn yn cael ei drafod mewn adroddiad i’r Pwyllgor Craffu yn y dyfodol.

·         Talwyd teyrnged i lwyddiant y Gwasanaeth Ailalluogi a oedd yn rhoi cymorth dwys i bobl i adennill eu sgiliau, nid ydynt yn aml angen pecyn gofal pellach wedyn.

·         Cydnabod y gwaith a wnaed gan yr Uned Uchafu Incwm sydd wedi helpu nifer o deuluoedd i gael incwm ychwanegol.

·         Canmolwyd staff y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant ac Oedolion am eu gwaith caled a’u hymroddiad.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad y Cyfarwyddwr ar gyfer 2016/17 a chymeradwyo’r blaenoriaethau gwella ar gyfer 2017/18 ar gyfer eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2017

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Bwriad Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr yw rhoi darlun clir o berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.  Bydd ei gyhoeddi yn sicrhau bod Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan reoliadau Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  Bydd hefyd yn galluogi’r Rheoleiddwyr i ddefnyddio’r adroddiad i’w cynorthwyo wrth bennu’r rhaglen archwilio ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Wrecsam.

 

25.

Diweddariad - Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg pdf icon PDF 111 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – cymeradwyo drafft diweddaraf (Mai 2017)  Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg (2017-2020) (Atodiad 1 o adroddiad Hed/18/17) ac awdurdodi’r Aelod Arweiniol Dros Bobl – Addysg i gymeradwyo unrhyw fân newidiadau pan dderbynnir adborth Llywodraeth Cymru.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau fod y Cyngor yn cydymffurfio â gofyniad statudol Llywodraeth Cymru, fel y’i nodir yn  Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (2010) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

 

(ii)        Cydymffurfio â therfynau amser cenedlaethol ar gyfer cyflwyniad Cynllun y Gymraeg mewn Addysg.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg, adroddiad (HEd/18/17) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau a cheisio eu cymeradwyaeth ar gyfer drafft diweddaraf y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP).

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau yn unol â hynny.  Cafwyd trafodaeth bellach a nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Cydnabod, er bod gan y Cyngor hanes da o ddarparu llefydd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, bod y galw yn cynyddu a’r nifer o lefydd yn lleihau.  Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol y bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gyfarfod y Bwrdd yn y dyfodol ynglŷn ag ymarfer ymgynghori ar ddarparu llefydd ysgol ychwanegol.

·         Cadarnhad y bydd y WESP ar gael ar wefan y Cyngor.

·         Pryder nad yw plant bob amser yn mynychu’r un ysgol gynradd Gymraeg a’u brodyr a’u chwiorydd mewn rhai ardaloedd, oherwydd diffyg llefydd.  Roedd yr Aelodau yn cydnabod yr anawsterau logistaidd sy’n cael eu wynebu gan rieni a chroesawyd y ffaith bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd fel y nodwyd gan yr Aelod Arweiniol.

·         Cydnabyddiaeth nad yw’r galw am lefydd ysgol yn gyfyngedig i lefydd cyfrwng Cymraeg yn unig.  Roedd hefyd broblemau ynglŷn â’r galw mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, ac ysgolion ffydd.

·         Pryder y gall fod lleihad yn y galw am lefydd ysgol cyfrwng Cymraeg oherwydd teimlwyd nad oedd rhieni yn gwneud cais am le gan eu bod yn cymryd yn ganiataol na fyddant yn llwyddiannus.

 

PENDERFYNWYD – cymeradwyo drafft diweddaraf (Mai 2017)  Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg (2017-2020) (Atodiad 1 o adroddiad Hed/18/17) ac awdurdodi’r Aelod Arweiniol Dros Bobl – Addysg i gymeradwyo unrhyw fân newidiadau pan dderbynnir adborth Llywodraeth Cymru.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Sicrhau fod y Cyngor yn cydymffurfio â gofyniad statudol Llywodraeth Cymru, fel y’i nodir yn  Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg (2010) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

 

(ii)        Cydymffurfio â therfynau amser cenedlaethol ar gyfer cyflwyniad Cynllun y Gymraeg mewn Addysg.

 

26.

Cynnig i newid cyfrwng iaith Ysgol Gynradd Cynddelw, Glyn Ceiriog - ar ôl yr Ymgynghoriad pdf icon PDF 152 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Na ddylid gweithredu ymhellach mewn perthynas â’r hysbysiad statudol cysylltiedig â’r ymgynghoriad parthed newid cyfrwng iaith Ysgol Cynddelw yng Nglyn Ceiriog o Gymraeg/Saesneg ar y cyd i fod yn uniaith Gymraeg.

 

(ii)       Awdurdodi swyddogion i gyhoeddi’r adroddiad ôl-ymgynghori fel sy’n ofynnol o dan Reoliadau Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013        

 

(iii)      Awdurdodi swyddogion i gychwyn ymgynghoriad pellach gyda’r holl bartïon cysylltiedig ar opsiynau pellach i’w hystyried mewn perthynas â’r tair ysgol  o fewn Ffederasiwn Glyn Ceiriog.

 

(iv)      Y dylid delio ag argymhelliad 3.2 fel eitem frys yn unol â Rheol 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Yng ngoleuni’r ymatebion a gafwyd yn ystod yr ymgynghori mae’r Awdurdod Lleol wedi dod i’r casgliad bod angen ymgynghoriad ehangach.

Dylai’r ymgynghoriad hwnnw ystyried cynaladwyedd parhaus yr holl ysgolion o fewn Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog.

 

(ii)          Bydd yn angenrheidiol gweithio gyda’r Corff Llywodraethol er mwyn edrych ar fodelau amgen ar gyfer darpariaeth effeithiol addysg yn yr ardal.  Unwaith y ceir cytundeb dylid ymgynghori ar y modelau hyn ar y cam llunio cynharaf.

 

(iii)         Mae’n angenrheidiol ymdrin ag eitem 3.2. fel eitem frys er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn cydymffurfio â'r Cod Trefniadaeth Ysgolion Statudol drwy gyhoeddi'r adroddiad ymgynghori mewn modd amserol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Addysg adroddiad (HEd/19/17) i hysbysu Aelodau o ganlyniadau’r ymgynghoriad am gynigion i newid cyfrwng iaith Ysgol Cynddelw yn barhaol; ceisio cymeradwyaeth i gyhoeddi’r Adroddiad Ôl Ymgynghori fel sy’n ofynnol gan Safonau Ysgol a Rheoliadau Trefniadaeth (Cymru) 2013; a cheisio caniatâd i ymgynghori ymhellach ar y dewisiadau eraill sydd ar gael yn Ffederasiwn Ysgolion Glyn Ceiriog.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)        Na ddylid gweithredu ymhellach mewn perthynas â’r hysbysiad statudol cysylltiedig â’r ymgynghoriad parthed newid cyfrwng iaith Ysgol Cynddelw yng Nglyn Ceiriog o Gymraeg/Saesneg ar y cyd i fod yn uniaith Gymraeg.

 

(ii)       Awdurdodi swyddogion i gyhoeddi’r adroddiad ôl-ymgynghori fel sy’n ofynnol o dan Reoliadau Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

 

(iii)      Awdurdodi swyddogion i gychwyn ymgynghoriad pellach gyda’r holl bartïon cysylltiedig ar opsiynau pellach i’w hystyried mewn perthynas â’r tair ysgol o fewn Ffederasiwn Glyn Ceiriog.

 

(iv)      Y dylid delio ag argymhelliad 3.2 fel eitem frys yn unol â Rheol 43 (1) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)           Yng ngoleuni’r ymatebion a gafwyd yn ystod yr ymgynghori mae’r Awdurdod Lleol wedi dod i’r casgliad bod angen ymgynghoriad ehangach.

Dylai’r ymgynghoriad hwnnw ystyried cynaladwyedd parhaus yr holl ysgolion o fewn Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog.

 

(ii)          Bydd yn angenrheidiol gweithio gyda’r Corff Llywodraethol er mwyn edrych ar fodelau amgen ar gyfer darpariaeth effeithiol addysg yn yr ardal.  Unwaith y ceir cytundeb dylid ymgynghori ar y modelau hyn ar y cam llunio cynharaf.

 

(iii)         Mae’n angenrheidiol ymdrin ag eitem 3.2. fel eitem frys er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn cydymffurfio â'r Cod Trefniadaeth Ysgolion Statudol drwy gyhoeddi'r adroddiad ymgynghori mewn modd amserol.

 

27.

Cais i Lywodraeth Cymru am Ganiatâd i Barhau i Brydlesu dau Eiddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor y  dylid gwneud cais i Lywodraeth Cymru am ganiatâd i waredu dau eiddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn caniatáu adnewyddu les am  gyfnod o bum mlynedd ac unrhyw adnewyddiadau les pellach wedi hynny.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Ffurfioli trefniadau ar gyfer y defnydd o eiddo’r Cyfrif Refeniw Tai gan sefydliad allanol yn unol ag Adran 32 o Ddeddf Tai 1985.  Bydd hyn yn caniatáu adnewyddu les i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac unrhyw adnewyddiadau i lesau wedi hynny.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Le – Tai, adroddiad (HHE/29/17) yn gofyn i’r Aelodau gymeradwyo cais i Lywodraeth Cymru am gymeradwyaeth i adnewyddu prydles i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 

PENDERFYNWYD – Argymell i’r Cyngor y dylid gwneud cais i Lywodraeth Cymru am ganiatâd i waredu dau eiddo i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn caniatáu adnewyddu les am  gyfnod o bum mlynedd ac unrhyw adnewyddiadau les pellach wedi hynny.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Ffurfioli trefniadau ar gyfer y defnydd o eiddo’r Cyfrif Refeniw Tai gan sefydliad allanol yn unol ag Adran 32 o Ddeddf Tai 1985.  Bydd hyn yn caniatáu adnewyddu les i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac unrhyw adnewyddiadau i lesau wedi hynny.

 

28.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd

 

Eitem 15 & 16Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraffau 14 ac 15 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).

 

Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraffau 14 a 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd ynghylch paragraff 14 oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerwyd ganddynt mewn perthynas â gwario arian cyhoeddus, roedd hawl trydydd parti i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus, roedd hawl y Cyngor i breifatrwydd ynghylch eu materion ariannol/busnes yn bwysicach na'r angen i'r wybodaeth honno fod yn gyhoeddus. Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei heffeithio gan unrhyw ddarpariaeth statudol arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r wybodaeth gael ei chofrestru’n gyhoeddus. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd ynghylch paragraff 15 oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerir ganddynt, roedd yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

Agenda Item 17 – Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 15 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).

Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 15 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerir ganddynt, roedd yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem(au) canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraffau 14 ac 15, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, ac 15 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

29.

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW : Cais am Ddiffyg Ariannol Trwyddedig

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         I gymeradwyo cais diffyg ariannol trwyddedig i Ysgol Rhiwabon, fel y cefnogwyd gan y cynllun adfer cyllideb yr Ysgol.

 

(ii)        Ym mis Mehefin 2018, bod yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Addysg, mewn ymgynghoriad â Phennaeth yr Ysgol a Chadeirydd y Llywodraethwyr, yn cyflwyno adroddiad arall i’r Bwrdd Gweithredol i fonitro’r cynllun adfer cyllideb yr Ysgol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio â Rheoliadau Cynllun Ariannu Ysgolion Adran 48 yr Awdurdod

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg, adroddiad (HF/59/17) yn gofyn i’r Aelodau ystyried cais gan ysgol uwchradd i osod ei gyllideb blynyddol wedi’i ddirprwyo ar lefel diffyg ariannol.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Cymeradwyo cais diffyg ariannol trwyddedig i Ysgol Rhiwabon, fel y’i cefnogwyd gan y cynllun adfer cyllideb Ysgol.

 

(ii)        Ym mis Mehefin 2018, bod yr Aelod Arweiniol dros Bobl - Addysg, mewn ymgynghoriad â Phennaeth yr Ysgol a Chadeirydd y Llywodraethwyr, yn cyflwyno adroddiad arall i’r Bwrdd Gweithredol i fonitro’r cynllun adfer cyllideb Ysgol.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Cydymffurfio â Rheoliadau Cynllun Ariannu Ysgolion Adran 48 yr Awdurdod

 

(Yn unol â Chod y Cyngor ar Ymddygiad Aelodau, datganodd y Cynghorydd Joan Lowe gysylltiad personol a rhagfarnllyd yn y mater hwn yn rhinwedd ei swydd fel Llywodraethwr Ysgol, ond honnodd ei bod wedi’i heithrio fel y nodwyd ym mharagraff 12(2)(a) o God Ymddygiad yr Aelodau ac arhosodd yn yr ystafell i ystyried yr eitem hon, gan gymryd rhan yn y drafodaeth arni, a phleidleisio).

 

 

30.

Darpariaeth Gwasanaeth Meithrin

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Yng ngoleuni ei sefyllfa ariannol bresennol, y dylid cau’r feithrinfa a enwir yn adroddiad Hed/20/17.

 

(ii)       Bod ymgynghoriad ffurfiol â staff ac Undebau’n digwydd ar unwaith.

 

(iii)      Y dylid ymdrin â'r mater hwn fel eitem fusnes frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1)(d) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)                     Nid yw’r model gweithredu presennol yn gynaliadwy heb fuddsoddiad sylweddol felly bydd cau’r feithrinfa cyn gynted â phosibl y rhwystro’r diffyg ariannol rhag gwaethygu.

 

(ii)        Er mwyn cychwyn yr ymgynghoriad a rhoi gwybod yn ddi-oed i’r partïon y bydd hyn yn effeithio arnynt.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HEd/20/17) i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar y Ddarpariaeth Gwasanaeth Meithrin.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Oherwydd ei sefyllfa ariannol bresennol, dylid cau’r Feithrinfa a nodwyd yn adroddiad HEd/20/17.

 

(ii)       Cynnal ymgynghoriad ffurfiol â staff ac Undebau yn syth.

 

(iii)      Ymdrin â'r mater hwn fel eitem fusnes frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1)(d) o Reolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)                     Nid yw’r model gweithredu yn gynaliadwy heb fuddsoddiad sylweddol felly bydd cau’r feithrinfa cyn gynted â phosibl yn cyfyngu ar unrhyw gynnydd pellach yn y diffyg ariannol.

 

(ii)        Er mwyn dechrau ar yr ymgynghoriad a rhoi gwybod i bawb a effeithir heb oedi.

 

31.

Caniatâd i ymgynghori

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Rhoi caniatâd i ymgynghori â’r Undebau Llafur  cydnabyddedig gyda’r nod o ddod i gydgytundeb 

 

(ii)        Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Cyfarwyddwr Gweithredol (Lle) er mwyn galluogi gwneud newidiadau i drefniadau ymarferol a fydd yn cynorthwyo â gweithrediad,  a chytuno ar gydgytundeb drafft a fyddai o fewn y paramedrau uchod. 

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau fod  Cyngor yn ymdrin â chyflogau mewn dull teg a chyson a bod ganddo strwythur cyflogau addas ar gyfer y dyfodol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol, adroddiad (HCCS/51/17) yn ceisio caniatâd i ymgynghori ar y diwygiadau arfaethedig i strwythur cyflog y Cyngor ar gyfer gweithwyr NJC, gyda’r nod o ddod i gytundeb ar y cyd gyda’r Undebau Llafur cydnabyddedig.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Rhoi caniatâd i ymgynghori â’r Undebau Llafur cydnabyddedig gyda’r nod o ddod i gydgytundeb 

 

(ii)        Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Cyfarwyddwr Gweithredol (Lle) er mwyn galluogi gwneud newidiadau i drefniadau ymarferol a fydd yn cynorthwyo â gweithrediad,  a chytuno ar gydgytundeb drafft a fyddai o fewn y paramedrau uchod. 

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Sicrhau fod y Cyngor yn ymdrin â chyflogau mewn dull teg a chyson a bod ganddo strwythur cyflogau addas ar gyfer y dyfodol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.