Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

43.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Joan Lowe.

 

44.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 198 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Medi 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Medi 2019 fel cofnod cywir.

45.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 ar y Rhaglen – Rhaglen Gyfalaf 2019/20 – 2023/24

Y Cynghorwyr Dana Davies, D J Griffiths a Phil Wynn – Cysylltiad Personol sy'n Rhagfarnu – Llywodraethwr Ysgol. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau gan gymryd rhan yn y drafodaeth ac yn achos Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, pleidleisio wedi hynny.

Y Cynghorwyr David A Bithell a Paul Pemberton – Personol – Aelodau o Gyngor Cymuned y Rhos. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny yn achos Aelod y Bwrdd Gweithredol.

 

Eitem 9 ar y Rhaglen - Penodi Aelod i Gyrff Allanol

Y Cynghorydd David Kelly - Personol sy’n Rhagfarnu – Penodwyd i Sefydliad Addysgol (Plwyfol) Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymrodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

46.

Cadeirydd Llywyddol

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gadawodd y Cadeirydd y Gadair a llywyddodd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd David A Bithell, dros yr eitemau nesaf ar y Rhaglen, er mwyn galluogi’r Arweinydd i gyflwyno Eitemau 5 a 6 ar y Rhaglen yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

 (Y Cynghorydd David A Bithell yn Cadeirio)

47.

Canolbwyntio ar Ein Perfformiad 2018-19 pdf icon PDF 2 MB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod yr adroddiad  ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2018/19’ a amlinellwyd yn Atodiad 3 adroddiad CE/15/19 yn cael ei gymeradwyo i'w gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         I alluogi’r Cyngor i gydymffurfio â’i ofynion adrodd statudol a darparu asesiad cyhoeddus o gynnydd a wnaethpwyd yn erbyn Cynllun y Cyngor.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor adroddiad (CE/15/19) i ddarparu asesiad o berfformiad yn erbyn Cynllun y Cyngor 2018/19 i Aelodau. Nodwyd y byddai’r wybodaeth yn cael ei chyhoeddi fel ‘Canolbwyntio ar Ein Perfformiad 2018-19’.

 

Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny, a chodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Ceisiwyd eglurder yn ymwneud â’r data ar gyfer taclo tlodi. 

Dywedodd yr Aelod Arweiniol fod Wrecsam ar hyn o bryd yn perfformio’n dda a bod amcanion yn cael eu diwallu. Darparwyd y dangosyddion Cymru gyfan i roi cymhariaeth ehangach, ond roedd peth o'r wybodaeth yn hanesyddol a ddim bob amser yn dangos go iawn beth oedd yn digwydd yn lleol.

·         Cadarnhad fod yna gamgymeriad wedi bod yn y data yn ymwneud â'r nifer o bobl y mae’n hysbys nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET), oedd wedi arwain at gynnydd artiffisial yn y ffigyrau.

·         Ceisiwyd eglurhad mewn perthynas â phrosiect peilot am drafnidiaeth seiliedig ar alw.

 

PENDERFYNWYD – Bod yr adroddiad  ‘Canolbwyntio ar ein Perfformiad 2018/19’ a amlinellwyd yn Atodiad 3 adroddiad CE/15/19 yn cael ei gymeradwyo i'w gyhoeddi.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         I alluogi’r Cyngor i gydymffurfio â’i ofynion adrodd statudol a darparu asesiad cyhoeddus o gynnydd a wnaethpwyd yn erbyn Cynllun y Cyngor.

48.

Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24 pdf icon PDF 173 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Bod dyraniad Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn 2023/24, a argymhellwyd gan y Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol ym mharagraff 4.18 yr adroddiad COFI/69/19, yn cael ei gymeradwyo. 

 

(ii)        Bod dyraniad Darpariaeth Cyfalaf Blynyddol Treftadaeth a Lles Cymunedol a ddangosir ym mharagraff 4.20 yn cael ei gymeradwyo. 

 

(iii)       Bod y rhaglen dreigl ar gyfer 2019/20 hyd 2023/24, fel mae wedi’i nodi yn atodiadau 2 a 3, yn cael ei chymeradwyo.

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror 2020. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i Brif Swyddog Cyllid a TGCh fonitro’r Rhaglen Gyfalaf ac adrodd arni wrth yr Aelodau.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 45 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (COFI/69/19) yn gofyn i Aelodau adolygu Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Bod dyraniad Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn 2023/24, a argymhellwyd gan y Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol ym mharagraff 4.18 yr adroddiad COFI/69/19, yn cael ei gymeradwyo. 

 

(ii)        Bod dyraniad Darpariaeth Cyfalaf Blynyddol Treftadaeth a Lles Cymunedol a ddangosir ym mharagraff 4.20 yn cael ei gymeradwyo. 

 

(iii)       Bod y rhaglen dreigl ar gyfer 2019/20 hyd 2023/24, fel mae wedi’i nodi yn atodiadau 2 a 3, yn cael ei chymeradwyo.

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror 2020. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i Brif Swyddog Cyllid a TGCh fonitro’r Rhaglen Gyfalaf ac adrodd arni wrth yr Aelodau.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

(Y Cynghorydd Mark Pritchard yn y Gadair)

 

49.

Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018/19 pdf icon PDF 343 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid nodi’r adroddiad ynghyd â’r Llythyr Blynyddol.

 

(ii)        Y byddai’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn parhau i fonitro perfformiad y gwasanaethau cwsmeriaid a chwynion bob chwe mis.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         I alluogi’r Bwrdd Gweithredol i adolygu perfformiad y Cyngor wrth ymateb i gwynion cwsmeriaid

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (COGC/46/19) er mwyn hysbysu’r Aelodau am lythyr blynyddol Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (“yr Ombwdsman”) 2018/19, yn ôl cais yr Ombwdsman.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylid nodi’r adroddiad ynghyd â’r Llythyr Blynyddol.

 

(ii)        Y byddai’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu yn parhau i fonitro perfformiad y gwasanaethau cwsmeriaid a chwynion bob chwe mis.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         I alluogi’r Bwrdd Gweithredol i adolygu perfformiad y Cyngor wrth ymateb i gwynion cwsmeriaid

 

50.

Ffioedd Dewisol i’w codi gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy am roi Cyngor Cyn Cyflwyno Cais pdf icon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Bod y weithdrefn codi tâl yn ôl disgresiwn yn cael ei chymeradwyo i'w gweithredu o 1 Tachwedd 2019.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         Er mwyn gallu darparu gwasanaeth gwerth ychwanegol yn ôl disgresiwn mewn modd cynaliadwy.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (COET/13/19) i geisio cymeradwyaeth i'r egwyddor o godi tâl am gyngor cyn cyflwyno cais a chytuno i’r ffioedd arfaethedig ar gyfer darparu Systemau Draenio Cynaliadwy.

 

PENDERFYNWYD – Bod y weithdrefn codi tâl yn ôl disgresiwn yn cael ei chymeradwyo i'w gweithredu o 1 Tachwedd 2019.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

(i)         Er mwyn gallu darparu gwasanaeth gwerth ychwanegol yn ôl disgresiwn mewn modd cynaliadwy.

51.

Penodi Aelodau i Gyrff Allanol pdf icon PDF 230 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylai’r Cynghorydd David Kelly a Helen Hughes gael eu penodi i gynrychioli'r Cyngor ar Sefydliad Addysg (Plwyfol) Wrecsam nes dyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(ii)        Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar gyrff allanol a nodir yn yr adroddiad a galluogi’r Aelod i fynychu cyfarfodydd yn ddi-oed.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 45 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, adroddiad (COGC/51/19) yn gofyn i’r Aelodau ystyried penodi Aelodau i gynrychioli'r Cyngor yn Sefydliad Addysgol (Plwyfol) Wrecsam.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Y dylai’r Cynghorydd David Kelly a Helen Hughes gael eu penodi i gynrychioli'r Cyngor ar Sefydliad Addysg (Plwyfol) Wrecsam nes dyddiad yr etholiadau llywodraeth leol nesaf.

 

(ii)        Ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem fusnes frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli’n briodol ar gyrff allanol a nodir yn yr adroddiad a galluogi’r Aelod i fynychu cyfarfodydd yn ddi-oed.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.