Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad Dinesig

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Derbyn unrhyw ddeisebau neu ateb unrhyw gwestiynau cyhoeddus dan Adran 4.18 a 4.19 Cyfansoddiad y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 66 KB

Ystyried y Rhybudd o Gynnig canlynol a dderbyniwyd gan Gynghorwyr

Carrie Harper, Adrienne Jeorrett a Ron Prince.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cadarnhau Cofnodion

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir:

Dogfennau ychwanegol:

6a

21 Mai 2019 pdf icon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

6b

22 Mai 2019 pdf icon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

6c

5 Mehefin 2019 pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godir gan Aelodau yn deillio o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godir dan Adran 4.20 Cyfansoddiad y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau. 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018-19 pdf icon PDF 274 KB

I ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol Craffu 2018/19 pdf icon PDF 190 KB

I ystyried adroddiad yr Hyrwyddwr Craffu

Dogfennau ychwanegol:

12.

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 94 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

13.

ADRODDIAD ER GWYBODAETH - Newid i'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 88 KB

I roi gwybod i Aelodau am newidiadau i’r Cyfansoddiad

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Agenda Item 15 - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 12 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd)  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai Paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn.  Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd, er ei fod yn ymwybodol o'r angen i sicrhau tryloywder ac atebolrwydd awdurdodau cyhoeddus dros y penderfyniadau a gymerir ganddynt, roedd hi yn fodlon y byddai datgelu'r wybodaeth yn yr achos hwn yn rhagfarnu’r drafodaeth mewn perthynas â chysylltiadau llafur, er anfantais yr awdurdod a phreswylwyr ei ardal.  Ar sail hynny, teimlai fod lles y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem ganlynol yn cael ei thrafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Dogfennau ychwanegol:

15.

Penodi Aelod Annibynnol i'r Pwyllgor Safonau

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.