Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

27.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, David A Bithell, Krista Childs, Dana Davies, Mike Davies, D J Griffiths, Carrie Harper, Kevin Hughes, R Alun Jenkins, Gwenfair Jones, Hugh Jones, Marc Jones, M C King OBE, John McCusker a Rondo Roberts.

 

28.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol.

 

29.

Rhyddid Anrhydeddus Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

Ymgynghori â'r RAF yng Nghymru, ar Ryddid Anrhydeddus Bwrdeistref Sirol Wrecsam o dan ddarpariaethau Adran 249 (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

 

 

 

 

Sylwer – Mae’n ofynnol i Aelodau’r Cyngor gyrraedd Neuadd Y Dref erbyn 3.40pm fan bellaf er mwyn gwisgo.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

Rydym ni, y Maer a Chynghorwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn ystyried llwyddiannau a thraddodiadau godidog y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru dros flynyddoedd o wasanaeth ffyddlon i’n Sofran a’n Gwlad:

 

ac i werthfawrogi a chofio am holl ddynion a merched Bwrdeistref Sirol Wrecsam sydd yn gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Goron, a gweithredoedd gwrol y rheiny sydd wedi dwyn anrhydedd i Dywysogaeth Cymru;

 

ac i gydnabod y canmlwyddiant ers sefydlu’r Llu Awyr Brenhinol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac i anrhydeddu’r unigolion a fu farw yn ystod y rhyfel hwnnw a rhyfeloedd dilynol;    

 

a bod hefyd yn awyddus i barhau â’r gefnogaeth a’r cyfeillgarwch agos rhwng y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru a’r Fwrdeistref Sirol hon a’u croeso parhaus;

 

yn unol ag adran 249(5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn ymgynghori ar Ryddid Anrhydeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru ac felly yn rhoi iddynt yr hawliau, y breintiau, yr anrhydeddau a’r gwahaniaethau a fwynheir gan ryddfreinwyr Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

 

DERBYNIAD

 

O ganlyniad, gofynnodd y Maer i Gomodor yr Awyrlu Adrian Williams ar ran y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru, i dderbyn yr Anrhydedd uchaf y gallai’r Cyngor hwn ei roi iddynt.

 

Cyhoeddodd Comodor yr Awyrlu Adrian Williams bod y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru yn derbyn y gwahoddiad i fod yn Rhyddfreinwyr y Fwrdeistref Sirol trwy arwyddo’r Gofrestr Rhyddfreinwyr.

Cofnodion:

Cyflwynodd Lee Robinson, Cyfarwyddwr Gweithredol, Lle, eitem a dywedodd mai pwrpas y cyfarfod oedd ymgynghori ar yr RAF yng Nghymru, Rhyddid Anrhydeddus Bwrdeistref Sirol Wrecsam o dan ddarpariaethau Adran 249 (5) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

CYNIGIWYD gan Yr Anrhydeddus Faer ac eiliwyd gan y Dirprwy Faer, ac yn unfrydol -

 

PENDERFYNWYD:

 

Rydym ni, y Maer a Chynghorwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn ystyried llwyddiannau a thraddodiadau godidog y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru dros flynyddoedd o wasanaeth ffyddlon i’n Sofran a’n Gwlad:

 

ac i werthfawrogi a chofio am holl ddynion a merched Bwrdeistref Sirol Wrecsam sydd yn gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Goron, a gweithredoedd gwrol y rheiny sydd wedi dwyn anrhydedd i Dywysogaeth Cymru;

 

ac i gydnabod y canmlwyddiant ers sefydlu’r Llu Awyr Brenhinol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac i anrhydeddu’r unigolion a fu farw yn ystod y rhyfel hwnnw a rhyfeloedd dilynol;    

 

a bod hefyd yn awyddus i barhau â’r gefnogaeth a’r cyfeillgarwch agos rhwng y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru a’r Fwrdeistref Sirol hon a’u croeso parhaus;

 

yn unol ag adran 249(5) Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn ymgynghori ar Ryddid Anrhydeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru ac felly yn rhoi iddynt yr hawliau, y breintiau, yr anrhydeddau a’r gwahaniaethau a fwynheir gan ryddfreinwyr Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

 

DERBYNIAD

 

O ganlyniad, gofynnodd y Maer i Gomodor yr Awyrlu Adrian Williams ar ran y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru, i dderbyn yr Anrhydedd uchaf y gallai’r Cyngor hwn ei roi iddynt.

 

Cyhoeddodd Comodor yr Awyrlu Adrian Williams bod y Llu Awyr Brenhinol yng Nghymru yn derbyn y gwahoddiad i fod yn Rhyddfreinwyr y Fwrdeistref Sirol trwy arwyddo’r Gofrestr Rhyddfreinwyr.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.