Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

24.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau ar ran y Cynghorwyr a oedd yn absennol, sef David A Bithell, Paul Blackwell, T Alan Edwards, Russell Gilmartin, Carrie Harper, R Alun Jenkins, Marc Jones, Ronnie Prince, Rondo Roberts, Rodney Skelland a Phil Wynn.

25.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem 3 ar yr Agenda - Cytundeb Llywodraethu a Chynnig Twf Gogledd Cymru

Y Cynghorydd Kevin Hughes – Personol – yn gweithio i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

 

26.

Cytundeb Llywodraethu a Chynnig Twf Gogledd Cymru pdf icon PDF 460 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

 

(i)         Y dylid nodi’r trefniadau llywodraethu a gymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol, a gyflwynwyd yn y Cytundeb Llywodraethu, fel y nodwyd yn yr adroddiad (LR/05/18);

 

(ii)        Y dylid cyflwyno'r drafft terfynol o'r Cais Twf i'r Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor er ystyriaeth ym mis Medi/Hydref 2018 cyn mynd ymlaen i bennu Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Gyfunol;

 

(iii)       Y dylid cymeradwyo’r trefniadau craffu a nodir yn y Cytundeb Llywodraethu, yn unol â’r adroddiad (LR/05/18); ac

 

(iv)       Y dylid diwygio’r Cyfansoddiad yn unol â hynny.

 

Cofnodion:

 

 

Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 25 uchod.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros DrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (LR/05/18) er mwyn galluogi’r Aelodau i gytuno ar gam cyntaf y trefniadau llywodraethu ac egwyddorion ar gyfer Cynnig Twf Gogledd Cymru, yn unol ag argymhellion y Bwrdd Gweithredol ar 10 Gorffennaf 2018.

 

Cynigiwyd hyn gan yr Arweinydd, wedi’i eilio gan y Dirprwy Arweinydd, ac yn unfrydol

 

PENDERFYNWYD:

 

 

(i)         Y dylid nodi’r trefniadau llywodraethu a gymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol, a gyflwynwyd yn y Cytundeb Llywodraethu, fel y nodwyd yn yr adroddiad (LR/05/18);

 

(ii)        Y dylid cyflwyno'r drafft terfynol o'r Cais Twf i'r Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor er ystyriaeth ym mis Medi/Hydref 2018 cyn mynd ymlaen i bennu Penawdau'r Telerau gyda Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Gyfunol;

 

(iii)       Y dylid cymeradwyo’r trefniadau craffu a nodir yn y Cytundeb Llywodraethu, yn unol â’r adroddiad (LR/05/18); ac

 

Y dylid diwygio’r Cyfansoddiad yn unol â hynny.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.