Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

72.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Maer na chafwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

 

73.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croeso

 

Ar ran yr holl Aelodau, croesawodd y Maer y Cynghorydd Nigel Williams i’r Cyngor wedi cyfnod o absenoldeb salwch gan ddweud ei fod yn bleser ei weld yn ôl yn rhan o waith y Cyngor.

 

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr William Baldwin, I David Bithell, MBE, Michael Dixon, Russell Gilmartin, David Maddocks, Paul Rogers a Rodney Skelland.

 

74.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diolchodd y Maer i’r Aelodau a'r swyddogion hynny oedd wedi mynychu parêd Dewi Sant yng nghanol y dref. Daeth nifer o bobl i’r digwyddiad a dywedodd ei bod wedi bod yn fraint bod yno.

 

Yn dilyn llwyddiant y noson blasu gwin ddiwethaf a drefnwyd er budd ei Gronfa Elusen, cadarnhaodd y Maer bod ail ddigwyddiad wedi ei drefnu ar gyfer nos Wener 12 Ebrill yn Ystafell 1864, Clwb Pêl-droed Wrecsam.  

Cyfeiriodd y Maer at ei ymweliad diweddar gan y mynachod Shaolin o Tsieina a dywedodd y bu’n fraint eu cyfarfod.  Yn ddiweddar hefyd roedd wedi cymryd rhan yng ngwobrau’r Uchel Siryf lle cafodd y pleser o gwrdd llawer o wirfoddolwyr o'r ardal leol.  Dywedodd hefyd ei fod yn falch iawn o fod wedi derbyn gwobr oedd yn cydnabod ei waith ei hun o fewn y gymuned leol.

 

Cyhoeddodd y Maer mai dyma fyddai ei gyfarfod Cyngor olaf cyn cyfarfod blynyddol y Cyngor  a diolchodd i’r Aelodau a’r swyddogion am eu cymorth drwy ei gyfnod yn y rôl.

 

Yn olaf, cyhoeddodd y Maer y byddai Clare Field, Cyfarwyddwr Gweithredol yn ymddeol o’r Awdurdod Lleol fis Mai eleni.  Talodd y Maer, y Prif Weithredwr ac Arweinydd pob grŵp gwleidyddol deyrnged i’w blynyddoedd o wasanaeth ymroddedig yn Wrecsam.   Ar ran yr holl Aelodau a Swyddogion, dymunodd y Maer yn dda iawn i Clare ar gyfer y dyfodol.

75.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Darparodd y Swyddog Monitro gyngor i'r Aelodau ynglŷn â'r eitem fusnes ganlynol:

 

Eitem 10 ar y Rhaglen – Tâl Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

Cynghorodd y Swyddog Monitro ei bod yn ymddangos fod gan yr holl Aelodau gysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn eitem rhif 10 ar y Rhaglen sy’n ymdrin â lwfansau Aelodau, a byddai'n ddoeth pe baent oll yn datgan cysylltiad o'r fath yn y mater hwn. Cytunodd yr holl Aelodau a oedd yn bresennol, i ddatgan cysylltiad personol sy'n rhagfarnu yn Eitem rhif 10 ar y Rhaglen ond hawliwyd eithriad yn erbyn cysylltiad sy’n rhagfarnu dan baragraff 12(2)(b) o God Ymddygiad yr Aelodau.

76.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 143 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Derbyn Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 20 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

77.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion gan Aelodau mewn perthynas â Chofnodion cyfarfodydd sydd wedi'u cynnal ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.

78.

Enwebiadau ar gyfer Ethol Maer a Phenodi Dirprwy Faer ar gyfer 2019/20 pdf icon PDF 91 KB

I ystyried adroddiad Cadeirydd Gweithgor y Cyfansoddiad

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd Gweithgor y Cyfansoddiad adroddiad (HCCS/14/19) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried enwebiadau ar gyfer ethol Maer a phenodi Dirprwy Faer ar gyfer 2019/20

 

PENDERFYNWYD:

 

(i)            Argymell yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor y dylid enwebu'r Cynghorydd Robert Walsh ar gyfer swydd Maer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer 2019/20, ar yr amod ei fod yn derbyn swydd y Maer.

 

 (ii)       Argymell yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor y dylid enwebu'r Cynghorydd Ronnie Prince ar gyfer swydd Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer 2019/20, ar yr amod ei fod yn derbyn swydd y Dirprwy Faer.

79.

Adolygiad Blynyddol o'r Datganiad Polisi Cyflog pdf icon PDF 80 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo Datganiad ar Bolisïau Tâl, ynghlwm fel Atodiad 1 i adroddiad HCCS/10/19, i’w gyhoeddi ym mis Ebrill 2019.

 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Er mwyn bodloni gofynion Pennod 8 Deddf Lleoliaeth 2011, drwy sicrhau bod y Datganiad ar Bolisïau Tâl yn cael ei adolygu a'i gyhoeddi bob blwyddyn.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd Gweithgor y Cyfansoddiad adroddiad (HCCS/14/19) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried enwebiadau ar gyfer ethol Maer a phenodi Dirprwy Faer ar gyfer 2019/20

 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo Datganiad ar Bolisïau Tâl, ynghlwm fel Atodiad 1 i adroddiad HCCS/10/19, i’w gyhoeddi ym mis Ebrill 2019.

 

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

Er mwyn bodloni gofynion Pennod 8 Deddf Lleoliaeth 2011, drwy sicrhau bod y Datganiad ar Bolisïau Tâl yn cael ei adolygu a'i gyhoeddi bob blwyddyn.

80.

Datblygu Aelodau 2019/20 pdf icon PDF 103 KB

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/23/19) yn caniatáu i'r Aelodau ystyried Rhaglen Datblygu Aelodau arfaethedig ar gyfer 2019/20.

 

Diolchodd yr Arweinydd i Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a’r swyddogion perthnasol am eu gwaith caled wrth roi’r rhaglen at ei gilydd.  Anogodd yr holl Aelodau i gymryd mantais o’r cyfleoedd hyfforddi sydd ar gael iddynt.

 

Awgrymodd Aelod y dylai hyfforddiant yn ymwneud â Llinellau Sirol a gangiau troseddol gael eu cynnwys fel rhan o’r hyfforddiant ‘Mynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern’ gorfodol sydd eisoes yn cael ei ddarparu i Aelodau.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Rhaglen Ddatblygu Aelodau 2019/20 fel

y nodir yn Atodiad 1 i adroddiad HCCS/23/19.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Sicrhau fod gan y Cyngor Rhaglen Ddatblygu Aelodau ar waith ar gyfer y

flwyddyn sydd i ddod fel y bo angen gan Strategaeth Ddatblygu Aelodau’r

Awdurdod.

 

 

81.

Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 75 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad,  Iechyd A Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/18/19) yn caniatáu i’r Aelodau ystyried y newidiadau i Gynllun Tâl Aelodau ar gyfer 2019/20 oedd yn Adroddiad Blynyddol diweddaraf Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 

 

Cynigwyd ac eiliwyd diwygiad i gynnwys argymhelliad ychwanegol fel a ganlyn:

 

(ii)          Bod Arweinydd y Cyngor yn cyflwyno sylwadau i CLlLC yn unol â chyd-ymateb Awdurdod Lleol i godiad cyflog diweddar fel y pennwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

(iii)            

Wrth gyflwyno’r diwygiad dywedodd Arweinydd y Grŵp Llafur, ar adeg o galedi ariannol, ei fod yn bwysig i Aelodau fod yn batrwm i bobl eraill.   Drwy gefnogi’r diwygiad, byddai Aelodau yn arddangos eu hymrwymiad i leihau’r baich ariannol ar drethdalwyr lleol.

 

Cytunodd yr Arweinydd a’r Is-Arweinydd ag addasu’r argymhelliad yn unol â hynny ac ar ôl pleidlais wedi ei chofnodi cymeradwywyd y diwygiad fel a ganlyn:

 

PENDERFYNWYD

 

(i)            Aelodau i nodi’r newidiadau mewn cydnabyddiaeth ariannol Aelodau yn yr Adroddiad Blynyddol gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2019. 

(ii)          Bod Arweinydd y Cyngor yn cyflwyno sylwadau i CLlLC yn unol â chyd-ymateb Awdurdod Lleol i godiad cyflog diweddar fel y pennwyd gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.   

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I nodi penderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn ei Adroddiad Blynyddol 2019.

82.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam pdf icon PDF 121 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Leoedd - Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/24/19) yn caniatáu i'r Aelodau gymeradwyo’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy drafft yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus statudol.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Bwrdeistref Sirol Wrecsam (fel y nodir yn Atodiad 1 adroddiad

HEP/24/29).    

 

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD

 

 (i)        Mae yna ofyniad statudol i Awdurdodau Lleol o dan adran 60(3) a (4) Deddf Cefn Gwlad a hawliau tramwy i wneud asesiad newydd, adolygu eu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a gwneud penderfyniad ar newidiadau, dim mwy na 10 mlynedd ar ôl cyhoeddi’r cynllun blaenorol. Mae’n ofynnol yn y ddeddfwriaeth bod cymeradwyo'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn benderfyniad y Cyngor (Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007).

83.

AnnuAdolygiad Blynyddol o'r Cyfansoddiad pdf icon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (HCCS/17/19) yn caniatáu i’r Aelodau ddiweddaru’r Cyfansoddiad i adlewyrchu penderfyniadau a wnaed yn ystod y flwyddyn a newidiadau angenrheidiol eraill.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad diolchodd yr Arweinydd i Aelodau a Swyddogion

perthnasol am y gwaith roeddynt wedi ei wneud fel rhan o’r Gweithgor

Cyfansoddiad.

 

PENDERFYNWYD

 

1       Bod y Cyfansoddiad yn cael ei ddiwygio yn y ffurf ganlynol:

 

1.1           Yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r Strwythur Uwch-Reolwr newydd a newidiadau cysylltiedig â’r cynllun dirprwyo.

1.2           Diwygio’r Cynllun Dirprwyo i Swyddogion i sicrhau ei fod yn gyson gyda pholisïau a gweithdrefnau presennol ac yn adlewyrchu deddfwriaeth a chanllawiau presennol fel yr amlinellir yn yr Atodiad i adroddiad HCCS/17/19.

1.3           Diweddaru Rheolau Gweithdrefn Ariannol, Rheolau Gweithdrefnau Contract a Chod Llywodraethu Corfforaethol fel yr amlinellir yn yr Atodiad i adroddiad HCCS/17/19.

1.4           Diweddariadau i gynnwys penderfyniadau i’r Bwrdd Gweithredol ers yr adolygiad diwethaf, sef:-

                                          i.        Cynnwys yr ystod lawn o bwerau o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 o fewn cylch gwaith y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio (sef Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio ar hyn o bryd);

                                                             ii.            Cynnwys yr ystod lawn o bwerau sy’n angenrheidiol i alluogi’r Prif Swyddog Amgylchedd (sef Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio ar hyn o bryd) i benderfynu ar geisiadau i’r Cyngor fel Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy o dan Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.

                                                           iii.            Sefydlu cydbwyllgor ar gyfer Gweledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru yn unol â'r cytundeb yr ymrwymwyd iddo ar 18 Rhagfyr 2018.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Sicrhau bod Cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru i fodloni holl ofynion cyfreithiol a llywodraethu da ac yn galluogi Swyddogion i gyflawni eu swyddogaethau o fewn eu cylch gwaith. Cynnwys newidiadau a dirprwyon a awdurdodwyd ers cyfnod yr adolygiad diwethaf.

84.

Calendr o Gyfarfodydd 2019/2020 pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo'r calendr blynyddol drafft arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu a Sefydlog yn 2017/20 gan gynnwys Gweithdai Pob Aelod a Datblygiad Aelodau (atodiad 1 adroddiad HCCS/22/19), i'w cymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I gasglu barn aelodau am ddyddiadau ac amseroedd y cyfarfodydd arfaethedig.


 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu, adroddiad (HCCS/22/19) yn caniatáu i Aelod gymeradwyo calendr o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau Sefydlog ar gyfer 2019/20.

 

Mynegodd nifer o Aelodau bryderon eu bod yn cael eu holi i ystyried gwneud newidiadau i’r calendr o gyfarfodydd heb ymgynghoriad ystyrlon o flaen llaw.  Yn benodol, cyfeiriwyd at y newidiadau a awgrymwyd o safbwynt amser cychwyn y Pwyllgorau Craffu (paragraff 4.6 o’r adroddiad).  Pwysleisiodd yr Arweinydd ei bod wedi bod yn angenrheidiol gwneud rhai newidiadau i’r calendr o gyfarfodydd er mwyn sicrhau y gellid gwe ddarlledu'r holl Bwyllgorau Craffu yn Siambr y Cyngor.  Dywedodd hefyd, er bod amserlen arfaethedig yn cael ei hawgrymu, yr oedd o fewn pwerau pob Pwyllgor Craffu unigol i gytuno ar ei amser cychwyn.

 

Yn dilyn cyngor Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid, newidiodd yr Aelod Arweiniol ei argymhelliad, ac yn unfrydol -

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo'r calendr blynyddol drafft arfaethedig o

gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu a

Sefydlog yn 2017/20 gan gynnwys Gweithdai Pob Aelod a Datblygiad Aelodau

(atodiad 1 adroddiad HCCS/22/19), i'w cymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

I gasglu barn aelodau am ddyddiadau ac amseroedd y cyfarfodydd arfaethedig.


 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.