Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen, penderfyniadau a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Media

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Ateb unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd neu dderbyn datganiadau cyhoeddus neu ddeisebau dan Reolau Sefydlog 10 a 11 o Reolau Sefydlog y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Maer na dderbyniwyd unrhyw gwestiwn, datganiad na deiseb gyhoeddus.

8.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absennol ar ran y Cynghorwyr I David Bithell MBE, T Alan Edwards, R Alun Jenkins, Ronnie Prince, Paul Rogers, Nigel Williams a Phil Wynn.

9.

Cyhoeddiadau'r Maer

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croesawodd y Maer newydd bawb i’r cyfarfod gan ddweud ei fod yn edrych ymlaen at y deuddeg mis nesaf.

 

Dywedodd y Maer fod dau Gynghorydd, Rondo Roberts a David Maddocks wedi cael profedigaethau teuluol yn ddiweddar a gofynnodd i bawb yn bresennol ymuno ag ef mewn munud o dawelwch. 

 

Hysbysodd y Maer yr Aelodau fod ei ymweliad dinesig i’r Eglwys yn digwydd ar ddydd Sul, 24 Mehefin yn Eglwys Blwyf San Silyn.  

 

Yn olaf, cymerodd y Maer y cyfle i ddiolch ar ran y Cyngor, y Cynghorydd John Pritchard a’i wraig Ann am eu hamser fel Maer a Maeres Bwrdeistref Sirol Wrecsam.   Talodd yr Arweinydd a’r Arweinwyr Grŵp deyrnged i’r Maer wedi ymddeol gan gyfeirio yn arbennig at y ffaith ei fod, yn anghyffredin iawn, wedi cyflawni’r rôl am ddwy flynedd yn olynol.  Roedd yr Aelodau yn cydnabod ei fod wedi cyflawni ei rôl hyd eithaf ei allu a gwnaed gyfeiriad i nifer o rinweddau personol yr oedd hefyd wedi gallu eu harddangos yn ystod ei amser yn y Swydd.

10.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 7 – Cyllideb Refeniw a Phennu Treth y Cyngor ar gyfer 2018-2020

Y Cynghorwyr Brian Cameron, Adrienne Jeorrett, Joan Lowe a John C Phillips – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan dderbyn eithriad dan baragraff 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorwyr Sonia Benbow-Jones, Krista Childs, Michael Dixon, Paul Pemberton a Robert Walsh – Personol – Cyfeillion Parciau Gwledig.  Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Personol – yn perthyn i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

11.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 96 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mawrth  2018 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Cadarnhau bod Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2018 yn gofnod cywir.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Bod Cofnodion cyfarfod y Cyngor Bwrdeistref Sirol a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2018 yn gofnod cywir.

12.

Cofnodion y Bwrdd Gweithredol a'r Pwyllgorau pdf icon PDF 32 KB

Ystyried unrhyw faterion a godwyd gan Aelodau yn codi o Gofnodion y Bwrdd Gweithredol, y Pwyllgorau Craffu a Phwyllgorau eraill, ynghyd ag unrhyw gwestiynau a godwyd o dan Reol Sefydlog 9 o Reolau Sefydlog y Cyngor.  I gynorthwyo’r Aelodau, yn amgaeedig ceir rhestr o'r cyfarfodydd gwahanol sydd wedi digwydd ers cyfarfod cyffredin diwethaf y Cyngor, y mae’r Cofnodion wedi'u cymeradwyo a'u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.  Gellir cael copïau, os oes angen, trwy'r Adain Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion gan yr Aelodau mewn perthynas â Chofnodion y cyfarfodydd blaenorol rhwng y cyfnodau a nodwyd:

 

Bwrdd Gweithredol – 13 Mawrth – 10 Ebrill 2018

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol – 28 Mawrth 2018

Pwyllgor Craffu Cyflogaeth, Busnes a Buddsoddi  – 7 Mawrth 2018

Pwyllgor Craffu Cartrefi a’r Amgylchedd – 11 Ebrill 2018

Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles – 21 Mawrth 2018

Pwyllgor Archwilio - 26 Mawrth 2018

Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol – 26 Chwefror – 23 Ebrill 2018

Pwyllgor Cynllunio  – 5 Mawrth – 1 Mai 2018

13.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 48 KB

I ystyried y Rhybudd o Gynnig canlynol a dderbyniwyd gan Gynghorwyr

Dana Davies, Brian Cameron, Paul Jones, Malcolm King OBE a Graham Rogers.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelodau Rybudd o Gynnig yn y termau canlynol a gynigwyd gan y Cynghorydd Dana Davies ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Kevin Hughes:

 

 “Galwn ar y Cyngor hwn i gefnogi ein Gwasanaeth Cyngor Ar Bopeth drwy ddarparu grant o £50,000 yn y flwyddyn ariannol hon i osgoi'r gwasanaeth rhag cau ac yn dilyn adolygiad, cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol o anghenion hyfywedd CAB Wrecsam ar gyfer y flwyddyn ddilynol”.

 

PENDERFYNWYD – Bod y cynnig yn gofyn i’r Cyngor gymeradwyo darparu grant o £50,000 i’r Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn y flwyddyn ariannol hon i’w atal rhag cau, ac yna cynnal adolygiad, cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol o anghenion hyfywedd Swyddfa Cyngor ar Bopeth Wrecsam ar gyfer y flwyddyn nesaf, yn cael ei gyfeirio at y Bwrdd Gweithredol i’w ystyried ac i adrodd yn ôl.

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 7(4).

14.

Cynllun y Cyngor 2018-22 pdf icon PDF 108 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -  Cymeradwyo Cynllun y Cyngor 2018-22 arfaethedig a’r dangosyddion canlyniadau, targedau cysylltiedig a’r gweithgarwch gwella a nodir ynddo.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (CLF/03/18) yn gofyn am gymeradwyaeth Aelodau ar Gynllun arfaethedig y Cyngor 2018 - 22 ac ar gyfer y dangosyddion canlyniadau, targedau a gweithgarwch gwella a nodir ynddo.

 

PENDERFYNWYD -  Cymeradwyo Cynllun y Cyngor 2018-22 arfaethedig a’r dangosyddion canlyniadau, targedau cysylltiedig a’r gweithgarwch gwella a nodir ynddo.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Adolygu blaenoriaethau'r Cyngor a nodi amcanion lles y Cyngor fel sy'n ofynnol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

15.

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD - Bod y Cynghorydd Mark Pritchard i'w benodi yn Arweinydd y Cyngor/Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Bod y Cynghorydd Mark Pritchard i'w benodi yn Arweinydd y Cyngor/Gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Arweinydd y Cyngor/Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

16.

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol

Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Bod y Cynghorydd Hugh Jones i'w ethol yn Ddirprwy Arweinydd/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Penodi Dirprwy Arweinydd y Cyngor/Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

17.

Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol pdf icon PDF 116 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a

Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/09/18) yn gofyn i Aelodau

ystyried penodiadau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a

Phaneli amrywiol a sefydlwyd gan y Cyngor fel rhan o’i Gyfansoddiad.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)        Penodi'r aelodau a ganlyn i'r Bwrdd Gweithredol:-

 

BWRDD GWEITHREDOL (10 AELOD)

 

Cynghorydd Andrew Atkinson

Cynghorydd Hugh Jones

Cynghorydd William Baldwin

Cynghorydd David Kelly

Cynghorydd David A Bithell

Cynghorydd Mrs J M Lowe

Cynghorydd Terry Evans

Cynghorydd Mark Pritchard

Cynghorydd D J Griffiths

Cynghorydd Phil Wynn

 

 (ii)    Bod maint a chydbwysedd gwleidyddol y Pwyllgorau Sefydlog a'r Pwyllgorau Craffu yn cael eu cytuno a bod yr Aelodau a ganlyn yn cael eu penodi i weithredu dymuniadau'r Grwpiau Gwleidyddol perthnasol y mae seddi wedi'u dyrannu iddynt ac i'r seddi hynny a ddyrannwyd i Aelodau heb eu Halinio.

 

PWYLLGOR SAFONAU (3 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (1 sedd)

Cynghorydd I David Bithell, MBE

 

Grŵp Llafur (1 sedd)

Cynghorydd Kevin Hughes

 

Grŵp Ceidwadwyr (1 sedd)

Cynghorydd Andrew Atkinson

 

PWYLLGOR ARCHWILIO (12 AELOD)

 

Annibynnol (4 sedd)

Cynghorydd Trevor Bates

Cynghorydd John McCusker

Cynghorydd D J Griffiths

SEDD WAG

 

Llafur (2 sedd)

Cynghorydd Dana Davies

Cynghorydd Frank Hemmings

 

Ceidwadwyr (2 sedd)

Cynghorydd Paul Roberts

Cynghorydd Rodney Skelland

 

Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Cynghorydd Rondo Roberts

 

Plaid Cymru (1 sedd)

Cynghorydd Marc Jones

 

Heb ei alinio (1 sedd)

Cynghorydd Ronnie Prince

 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO (20 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (6 sedd)

Cynghorydd I David Bithell, MBE

Cynghorydd John McCusker

Cynghorydd Michael Dixon

Cynghorydd Paul Pemberton

Cynghorydd David Maddocks

SEDD WAG

 

Grŵp Llafur (5 sedd)

Cynghorydd Bryan Apsley

Cynghorydd Paul Jones

Cynghorydd Frank Hemmings

Cynghorydd Graham Rogers

Cynghorydd Adrienne Jeorrett

 

 

Grŵp Ceidwadwyr (3 sedd)

Cynghorydd M G Morris

Cynghorydd Paul Rogers

Cynghorydd Paul Roberts

 

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (3 sedd)

Cynghorydd Tina Mannering

Cynghorydd John Pritchard

Cynghorydd John Phillips

 

 

 

Plaid Cymru (1 aelod)

Cynghorydd Marc Jones

 

Dywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol nad oeddynt eisiau eu sedd ar y Pwyllgor Cynllunio.   Cafodd y sedd wag ei chynnig i bawb a chafodd y Cynghorydd Gwenfair Jones (Plaid Cymru) ei phenodi i’r sedd.    

 

Heb ei alinio (1 sedd)

Cynghorydd Ronnie Prince

 

 

PWYLLGOR TRWYDDEDU AMGYLCHEDDOL (14 AELOD)

Bydd aelodau'r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol hefyd yn eistedd fel y Pwyllgor Trwyddedu

 

Grŵp Annibynnol (5 sedd)

Cynghorydd I David Bithell, MBE

Cynghorydd Paul Pemberton

Cynghorydd T Alan Edwards

Cynghorydd David Maddocks

Cynghorydd Geoff Lowe

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Cynghorydd Brian Cameron

Cynghorydd Derek Wright

Cynghorydd Krista Childs

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Cynghorydd M G Morris

Cynghorydd Beverly Parry-Jones

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 sedd)

Cynghorydd Tina Mannering

Cynghorydd John Phillips

 

Democratiaid Rhyddfrydol (1 sedd)

Cynghorydd Rob Walsh

 

Heb ei alinio (1 sedd)

Cynghorydd Mike Davies

 

 

 

 

PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD (13 AELOD)

 

Grŵp Annibynnol (4 sedd)

Cynghorydd Michael Dixon

Cynghorydd John McCusker

Cynghorydd T Alan Edwards

Cynghorydd Barrie Warburton

 

Grŵp Llafur (3 sedd)

Cynghorydd Bryan Apsley

Cynghorydd Derek Wright

Cynghorydd M C King, OBE

 

Grŵp Ceidwadwyr (2 sedd)

Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Cynghorydd Paul Rogers

 

Grŵp Annibynnol Wrecsam  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 17.

18.

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Cryfhau Llywodraeth Leol : Darparu ar gyfer Bobl Leol pdf icon PDF 145 KB

I ystyried yr ymateb gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad (CE/05/2018) yn gofyn i’r Cyngor ystyried yr ymateb arfaethedig i Ddogfen Ymgynghori Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru – Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros Bobl Leol a gyhoeddwyd ar 20 Mawrth 2014, fel yr argymhellir gan y Gweithgor Democratiaeth a Diwygio Llywodraeth Leol Yng Nghymru.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (i)        Y dylai’r Cyngor gymeradwyo’r ymateb a argymhellwyd gan y Gweithgor Democratiaeth ac Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru i’r ddogfen ymgynghori: ‘Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawn Dros Ein Pobl’ fel a nodir yn yr adroddiad (CE/05/2018).

 

 (ii)       Y dylai’r Cyngor gymeradwyo’r ymateb ffurfiol i Lywodraeth Cymru o ran y ddogfen ymgynghori: ‘Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawn Dros Ein Pobl’ fel a nodir yn yr adroddiad (CE/05/2018).

 

            RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIADAU

            Galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ymateb yn ffurfiol i Ddogfen Ymgynghori Llywodraeth Cymru, ‘Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni Dros Ein Pobl’.

 

19.

Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam pdf icon PDF 183 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol adroddiad (CE/02/18) yn gofyn i’r Cyngor gymeradwyo cynllun lles 2018 – 2023 Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam. 

 

PENDERFYNWYD - Y dylai’r Cyngor gymeradwyo cynllun lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam, 2018 i 2023 fel a nodir yn yr adroddiad (CE/02/18).

 

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Er mwyn galluogi BGC Wrecsam a CBSW i ddiwallu gofynion canllawiau statudol Llywodraeth Cymru “SPSF3: Rôl Gyfunol (Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus) Rhannu Pwrpas: Rhannu Dyfodol, canllawiau Statudol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015” mae angen cymeradwyaeth gan y Cyngor er mwyn cyhoeddi’r cynllun lles erbyn mis Mai 2018.

20.

Ystyried anrhydedd dinesig i RAF Cymru pdf icon PDF 82 KB

I ystyried adroddiad Cefnogwr y Lluoedd Arfog

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Cefnogwr y Lluoedd Arfog adroddiad (HCCS/33/18) yn caniatáu’r Cyngor i ystyried dyrannu Rhyddid Anrhydeddus y Fwrdeistref Sirol i Lu Awyr Brenhinol Cymru.

 

Cynigwyd ac eiliwyd diwygiad i ddileu argymhellion 3.1 a 3.2 wedi’u cynnwys yn yr adroddiad a’u newid gyda’r geiriad canlynol:

 

 “Bod y cyngor yn rhoi £1000 i wario ar yr orymdaith i helpu cyn-weithwyr y gwasanaeth i ddod oddi ar y strydoedd”.

 

O'i roi i bleidlais, collwyd y diwygiad.

 

Wrth gyfeirio at y £1,000 y crybwyllir yn y diwygiad, pwysleisiodd Cefnogwr y Lluoedd Arfog nad oedd unrhyw gostiadau wedi’u darparu ar gyfer yr orymdaith arfaethedig ac y byddai’r rhain yn cael eu cadarnhau yn y dyfodol agos.

 

PENDERFYNWYD:

 

 (i)        Y dylai’r Cyngor wahodd RAF Cymru i dderbyn Rhyddid Anrhydeddus y Fwrdeistref Sirol.           

 

 (ii)       Yn amodol ar RAF Cymru yn derbyn y cynnig y cyfeirir ato ym mharagraff 3.1 yr adroddiad (HCCS/33/18), bod trafodaethau pellach yn cael eu cynnal gyda RAF Cymru gyda bwriad i’r Cyngor drefnu Seremoni Ryddid ffurfiol at y diben hwn ym mis Awst/Medi 2018 i gyd-daro â Chanmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i gyfraniad RAF Cymru i’r Fwrdeistref Sirol a’u

perthynas gyda’r Awdurdod a phobl Wrecsam a chynnal yr ymrwymiadau a

wnaed yng Nghyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog a lofnodwyd gan CBSW

 ym mis Ebrill 2013.

 

21.

Calendr o Gyfarfodydd 2018/2019 pdf icon PDF 129 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HCCS/08/18) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo calendr o gyfarfodydd i’r Cyngor, Bwrdd Gweithredol, Craffu a Phwyllgorau Sefydlog yn 2018/19.

 

Mewn ymateb i gais gan Aelod fe awgrymodd yr Arweinydd fod Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn adolygu’r calendr o gyfarfodydd ac yn ystyried gwelliannau ar gyfer blwyddyn y cyngor nesaf yn enwedig mewn perthynas i amseroedd y cyfarfodydd.

 

PENDERFYNWYD – Cytuno’r calendr blynyddol arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau Craffu a Sefydlog yn 2018/19 gan gynnwys Gweithdai Pob Aelod a Datblygiad Aelodau, fel sydd ynghlwm wrth atodiad 1 yr adroddiad HCCS/08/18.

 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD

 

Cymeradwyo’r calendr blynyddol o gyfarfodydd ar gyfer 2018/2019.

 

 

22.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitem 19 ar y Rhaglen - Nid i'w gyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 12 o Ran 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd). Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitem ganlynol yn cael ei thrafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD – Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod, tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio yn cael ei datgelu iddynt fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r Cyfarfod, tra bod yr eitem a ganlyn yn cael ei hystyried, oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai’r wybodaeth sydd wedi’i heithrio yn cael ei datgelu iddynt fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

23.

Penodi Prif Weithredwr

Ystyried adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Penodiadau

Cofnodion:

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Penodiadau adroddiad (CE/06/18) yn gofyn i Aelodau gymeradwyo penodi’r ymgeisydd o ddewis ar gyfer y swydd Prif Weithredwr sydd wedi'i argymell gan y Pwyllgor Penodiadau.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Y dylai’r Cyngor gymeradwyo argymhelliad y Pwyllgor Penodiadau fel a nodir ym mharagraff 3.1 yr adroddiad CE/06/18 ;

 

(ii)          Y dylid awdurdodi’r Prif Weithredwr Dros Dro i gytuno ar ddyddiad dechrau sy’n gyfleus i bawb a chytuno ar unrhyw delerau ac amodau manwl sydd yng nghwmpas ein polisïau, telerau ac amodau cyffredinol y Cydgyngor Trafod Telerau a chyfraddau Tâl Uwch Swyddogion fel a gymeradwywyd gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 21 Chwefror 2018.

 

 

Y RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLION

 

 (i)        Er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor drefniadau arweinyddiaeth a llywodraethu cadarn ar waith gyda digon o uwch reolaeth, sy'n cynnwys atebolrwyddau clir er mwyn parhau i lywio’r gwaith o ail siapio gwaith y Cyngor yn ystod cyfnod o bwysau ariannol sylweddol.

 

 (ii)       I gyflawni dyletswydd gyfreithiol y Cyngor i benodi i’r rolau statudol a swyddog priodol a gynhwysir yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.