Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

Cofnodion:

Gwnaeth y Prif Weithredwr Dros Dro -

 

(a)        ddarllen yr Hysbysiad yn galw Cyfarfod Blynyddol y Cyngor;

 

(b)        dweud bod ymddiheuriadau am absenoldeb wedi dod i law gan y Cynghorwyr Bryan Apsley, Paul Blackwell, Mike Davies, Alan Edwards, Kevin Hughes, R Alun Jenkins, Adrienne Jeorrett, Marc Jones, David Kelly, Geoff Lowe, Paul Roberts, Rondo Roberts, Graham Rogers, Nigel Williams a Phil Wynn.

 

2.

Ethol Maer

Ethol Maer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cofnodion:

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Mark Pritchard, ac eiliwyd gan y Cynghorydd David Griffiths, ac yn unfrydol -

 

PENDERFYNWYD - Bod y Cynghorydd Andy Williams yn cael ei ethol yn Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

3.

Penodi Dirprwy Faer

Penodi Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

YN DILYN SEREMONI GWNEUD MAER BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI OHIRIO TAN 4.00pm AR DYDD MERCHER 23 MAI 2018

I DRAFOD YR EITEMAU BUSNES ERAILL DROS Y DUDALEN

Cofnodion:

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Andrew Atkinson, ac eiliwyd gan y Cynghorydd John Phillips, ac yn unfrydol -  

 

PENDERFYNWYD - Bod y Cynghorydd Robert Walsh yn cael ei ethol yn Ddirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

4.

Datganiadau o Dderbyn y Swydd

Cofnodion:

Yn unol ag Adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Leol (fel y'i diwygiwyd), gwnaeth y Cynghorydd Andy Williams Ddatganiad Derbyn Swydd Maer y Fwrdeistref Sirol.

 

Yn unol ag Adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Leol (fel y'i diwygiwyd), gwnaeth y Cynghorydd Robert Walsh Ddatganiad Derbyn Swydd Dirprwy Faer y Fwrdeistref Sirol.

 

(Y Cynghorydd Andy Williams yn y Gadair)

 

Diolchodd y Maer a oedd newydd ei ethol i’r Cynghorwyr Mark Pritchard a D J Griffiths am gynnig ac eilio ei enwebiad ac i’w gyd Aelodau am eu cefnogaeth.  Mynegodd ddiolch i’r Prif Weithredwr Dros Dro, staff Maerol a staff eraill am eu cyngor a chymorth yn ystod ei gyfnod fel Dirprwy Faer ac i’r Parchedig Dr Jason Bray am dderbyn swydd Caplan y Maer ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.   Dywedodd ei fod yn fraint ac anrhydedd mawr i gael ei ethol yn Faer y Fwrdeistref Sirol a mynegodd ei longyfarchiadau i’r Maer a’r Faeres sy’n ymddeol, y Cynghorydd John Prichard a Mrs Ann Pritchard, am ddwy flynedd olynol lwyddiannus iawn yn eu swyddi, a dymunodd yn dda iddynt i’r dyfodol.

 

Dywedodd y Maer ei fod wedi mwynhau ei flwyddyn fel Dirprwy Faer a’i fod yn edrych ymlaen at ei flwyddyn yn ei swydd.  Cyhoeddodd mai ei elusennau dynodedig ar gyfer y flwyddyn fyddai Ymddiriedolaeth Katie Piper, Hosbis Tŷ’r Eos ac Ambiwlans Awyr Cymru.  I gloi, diolchodd i’w wraig, Beverley, am gytuno i gymryd rôl Maeres ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, Côr Meibion Brymbo am eu cyfraniad cerddorol yn seremoni heddiw, a’i deulu, ffrindiau a’r nifer o westeion a wahoddwyd, ac roedd eu presenoldeb wedi helpu i wneud yr achlysur yn un mor arbennig.

 

Wrth annerch y Cyngor, cynigiodd y Dirprwy Faer ei longyfarchiadau i’r Maer a’r Faeres a oedd newydd eu hethol, a rhoddodd ddiolch i’r Cynghorwyr Andrew Atkinson a John Phillips am gynnig ac eilio ei enwebiad.  Dywedodd ei fod yn anrhydedd mawr i gael ei ethol yn Ddirprwy Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a chroesawodd y cyfle i gefnogi’r Maer a’r Faeres ac i hyrwyddo’r Cyngor a’r Fwrdeistref Sirol yn y flwyddyn sydd i ddod.  Rhoddodd longyfarchiadau i’r Maer a’r Faeres a oedd yn ymddeol am eu gwaith rhagorol yn ystod eu cyfnod yn y swydd.  I gloi, diolchodd i Sharon Pope am gytuno i gymryd rôl Dirprwy Faeres, ei deulu, ffrindiau a chyd Aelodau am eu cefnogaeth.

 

5.

Diolch

Cofnodion:

Galwodd y Maer ar y Cynghorwyr David A Bithell a Joan Lowe i gynnig ac eilio cynnig pleidlais o ddiolch i’r Maer a’r Faeres sydd wedi ymddeol, y Cynghorydd John Pritchard a Mrs Ann Pritchard.

 

Ar ran y Cyngor, diolchodd y Cynghorydd David A Bithell i’r Maer a’r Faeres a oedd wedi ymddeol am eu hymrwymiad llwyr ac am fod yn lysgenhadon gwych i Wrecsam yn ystod eu dwy flynedd yn y swydd, a dymunodd yn dda iddynt i’r dyfodol.

 

Gan ymateb, diolchodd y Maer sydd wedi ymddeol i’r Cynghorwyr David A Bithell a Joan Lowe am eu sylwadau caredig, i gyd Gynghorwyr am eu cefnogaeth a rhoddodd longyfarchiadau i’r Maer a’r Faeres sydd newydd eu hethol am eu penodiadau.  

 

Yn ystod ei gyfnod yn ei swydd, roedd ef a’r Faeres wedi cyfarfod ag amrywiaeth eang o bobl drwy’r Fwrdeistref Sirol a thu hwnt.  Roedd uchafbwyntiau penodol yn cynnwys y nifer o ymweliadau i Neuadd y Dref gan blant sy’n ymwneud â’r Cynghorau Ysgol: yr arddangosfa pabi wedi’i goleuo yn Neuadd y Dref a’r cyfarfod gyda chyn-filwyr i lansio Apêl y Pabi yn ffurfiol yng Ngogledd Cymru a mynychu’r Garddwest Frenhinol a chyfarfod y Tywysog Charles.  Rhoddodd gydnabyddiaeth i’r amrywiaeth eang o waith a wnaed gan y nifer o sefydliadau gwirfoddol yn y Fwrdeistref Sirol.  Yn olaf, mynegodd ddiolch arbennig i’w wraig am gymryd rôl Dirprwy Faeres ac am ei chefnogaeth yn ystod ei gyfnod yn ei swydd.

 

6.

Gohiriad

Cofnodion:

Ar ddiwedd y Seremoni urddo’r Maer, gwahoddodd y Maer bawb i ymuno ag ef am luniaeth yn yr ystafelloedd Pwyllgor ac felly -

 

PENDERFYNWYD – Bod y cyfarfod yn cael ei ohirio tan ddydd Mercher, 23 Mai 2018 am 4.00 pm.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.