Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Bod dyraniad Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Cymru yn 2023/24, a argymhellwyd gan y Grŵp Strategaeth Tir ac Adeiladau Corfforaethol ym mharagraff 4.18 yr adroddiad COFI/69/19, yn cael ei gymeradwyo. 

 

(ii)        Bod dyraniad Darpariaeth Cyfalaf Blynyddol Treftadaeth a Lles Cymunedol a ddangosir ym mharagraff 4.20 yn cael ei gymeradwyo. 

 

(iii)       Bod y rhaglen dreigl ar gyfer 2019/20 hyd 2023/24, fel mae wedi’i nodi yn atodiadau 2 a 3, yn cael ei chymeradwyo.

 

(iv)      Bod y rhaglen gyfalaf yn cael ei hadolygu a’i hadrodd i’r Bwrdd Gweithredol ym mis Chwefror 2020. 

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Mae’r adroddiad hwn yn dilyn adroddiad monitro cynharach ym mis Gorffennaf yn unol â Rheoliadau Ariannol 3.13 sy’n ei gwneud yn ofynnol i Brif Swyddog Cyllid a TGCh fonitro’r Rhaglen Gyfalaf ac adrodd arni wrth yr Aelodau.

 

(ii)        Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2003 mae’n ofynnol i Awdurdodau Lleol gydymffurfio a Chod Materion Ariannol CIPFA ar gyfer Cyllid Cyfalaf.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 10/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 08/10/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/10/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 18/10/2019

Dogfennau cysylltiedig: