Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio i orfodi darpariaethau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 a bod cyfansoddiad y Cyngor yn cael ei ddiweddaru fel y bo’n briodol.

 

 (ii)       Bod Cyngor Dinas Caerdydd, fel yr Awdurdod Trwyddedu Sengl dros Gymru (Rhentu Doeth Cymru), yn cael yr awdurdod i weithredu unrhyw swyddogaeth o awdurdod gorfodi o ran ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, at bwrpas Deddf Rhentu Cartrefu (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) orfodi gweithgarwch a dwyn achosion troseddol yn unol ag adran 19 y Ddeddf honno.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Galluogi gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd yn gyflym ac yn effeithiol. Mae gan y gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd, sydd wedi ei leoli o fewn yr adran Cynllunio a Rheoleiddio, gyfrifoldeb dros orfodi deddfwriaeth Tai a Safonau Masnach.

 

(ii)       Sicrhau bod pwerau gorfodi hefyd yn cael eu dirprwyo i Rhentu Doeth Cymru, y mae’r adran yn gweithio mewn partneriaeth â nhw, i orfodi’r  ddeddfwriaeth hon.

Dyddiad Cyhoeddi: 11/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/09/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 19/09/2019

Dogfennau cysylltiedig: