Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Cytundeb Cyllideb Gyfun ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Nodi cynnwys yr adroddiad.

 

 (ii)       Nodi’r cynnydd rhanbarthol i fodloni gofynion Rhan 9 yn Neddf 2014 sy’n ei gwneud yn gyfreithiol ofynnol i sefydlu cronfa gyfun ranbarthol ar gyfer llety cartref gofal i bobl hŷn.

 

 (iii)      Sefydlu cronfa gyfun heb rannu risg ar gyfer llety cartref gofal i bobl hŷn fel mae’r adroddiad hwn yn ei nodi, gyda Chyngor Sir Ddinbych yn gweithredu fel yr Awdurdod Cynnal, ac i’r trefniadau fod yn weithredol o flwyddyn ariannol 2019/20 ymlaen.

 

 (iv)      Bod y Cyngor yn ffurfio cytundeb cyfreithiol rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru, gan reoli trefniadau sefydlu, gweithredu a llywodraethu mewn perthynas â'r gronfa gyfun am gyfnod o 3 blynedd.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Mae cynnig i ddatblygu cronfa gyfun heb rannu risg i gynnwys trafodion ariannol er mwyn bodloni gofynion deddfwriaethol.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 25/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 23/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 02/08/2019

Dogfennau cysylltiedig: