Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniadau:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 25 uchod)

 

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Rhanddeiliaid adroddiad (COFI/57/19) yn rhoi gwybodaeth am Gwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol.

 

PENDERFYNWYD–

 

(i)         Cymeradwyo Opsiwn C fel mae wedi’i nodi yn adroddiad COFI/57/19.

 

(ii)        Gweithredu’r newid o 1 Ionawr 2020 ymlaen.

 

(iii)       Gwneud y Cwmni Masnachu (WCSL) yn anweithredol.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

(i)         Cyflwynwyd yr opsiynau  sydd wedi’u cynnig a’u nodi yn yr adroddiad hwn i’r Pwyllgor Rhanddeiliaid i'w trafod a'u hadolygu, a chefnogwyd cynnig y dylid gweithredu Opsiwn C.

 

(ii)        Byddai gweithredu  Opsiwn C yn rhoi rheolaeth lwyr i CBSW ac yn caniatáu cynnal darpariaeth yr holl wasanaethau yn unol  â holl ofynion gweithrediadau a chynllunio ariannol y Cyngor.

 

(iii)       Byddai Opsiwn C yn caniatáu gweithredu’r Rheoliadau

Trosglwyddo Ymgymeriadau ar gyfer staff ar draws y Cyngor a (gyda lefel uchel o gefnogaeth gan wasanaethau  Cyreithiol ac AD Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) ac yn sicrhau trosglwyddiad esmwyth a di-dor.    

 

(iv)       Bydd gwneud y cwmni yn anweithredol yn darparu cyfrwng y gall y Cyngor fasnachu drwyddo mewn perthynas â gweithgareddau eraill yn y dyfodol.

 

(v)        Mae anawsterau’n deillio o gost pensiynau a threth gorfforaethol

wedi  bod yn sylfaenol ym mhenderfyniad WCSL i gefnogi’r camau a gynigiwyd bod y cwmni’n rhoi'r gorau i fasnachu a bod gwasanaeth glanhau'r Cyngor yn dod yn un "mewnol" eto.

 

(vi)       Mae’r Cyngor a’r Cwmni’n cytuno mai dyma’r argymhelliad priodol mewn perthynas â dyfodol y cwmni.

 

Dyddiad Cyhoeddi: 25/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 23/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 02/08/2019

  • Lloc cyfyngedig  
  •